Home Algemene voorwaarden Irene Freyja

Algemene voorwaarden Irene Freyja

De Algemene Voorwaarden van IreneFreyja zijn te vinden op de website www.IreneFreyja.nl . Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden betreffende de trainingen en coaching van IreneFreyja. Wij gaan er vanuit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van een opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder natuurlijke of rechtspersoon waarmee IreneFreyja een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 De inschrijving voor een training of coaching geschiedt door het ondertekend inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier.
2.2 Alle workshops of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; dat ter beoordeling van opdrachtnemer.
2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzeg datum.
3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang van de betreffende training een vervanger te sturen, mits deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
3.3 Annulering of het verschuiven naar een andere trainingsdatum is tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 50 % van het trainingsgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de training wordt 100 % van het trainingsgeld in rekening gebracht.
3.4 Tussentijds annuleren (na aanvang van de training of coachingstraject) is niet mogelijk. Opdrachtgever is dan volledige betaling verschuldigd.
3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige trainingskosten verschuldigd.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops of trainingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling
4.1 Alle kosten zijn bij de workshops en trainingen met open inschrijving bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
4.2 Incompany-trainingen en coaching worden achteraf gefactureerd. De opdrachtgever dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4.3 In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatisch incasso in 4 termijnen geïnd. De eerste termijn dient voldaan te zijn vòòr de startdatum van de opleiding.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan IreneFreyja in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom
5.1 Het auteursrecht op de door IreneFreyja uitgegeven brochures, syllabi, hand-outs, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de training of coaching gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij IreneFreyja, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IreneFreyja zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2 Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen, e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van IreneFreyja berust uitsluitend bij IreneFreyja.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de opdracht niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorg dragen voor een vervangend opleidingsdeel.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 IreneFreyja spant zich in om de gegeven opleiding en coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.3 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, daarom uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4 IreneFreyja is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5 Aan de inhoud van de brochure, website en lesmateriaal van IreneFreyja kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Overige bepalingen
8.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.